Biljartvereniging De NYDAS

Notulen vergadering  De NYDAS (De Naslok Yn De Alde Smidte) op  vrijdag 12 oktober 2018

 1. Opening: 20:15 uur opent voorzitter Geert Wind de vergadering en heet de aanwezige leden hartelijk welkom en haalt even aan dat het een grote opkomst is, meer hierover verder op de avond.
  Enkele leden komen later. Dick en Kay zijn met kennisgeving afwezig.

 2. Geert stelt de agenda vast en er zijn  geen op en/of aanmerkingen.

 3. Kiezen van definitief bestuur. Er hebben zich bij de secretaris geen tegen kandidaten gemeld  en dus wordt het voorlopige bestuur met algemene stemmen definitief benoemd.
  Het bestuur bestaat uit: Geert Wind  Voorzitter, Johan van der Goot  Secretaris, Dick Elzinga Penningmeester en Ruurd Oosterkamp bijhouden van de standen en onderhoud van de website.

 4. Het vaststellen van de clubnaam. Dit geeft de nodige discussie  de naam “de Naslok yn de Alde Smidte” is uiteraard een bijzondere naam maar echter te lang.
  Ruurd en Wim brengen uitkomst met de afkorting de NYDAS. Met dit voor stel gaat de vergadering  akkoord.

 5. Vastellen van de  contributie / financiën. Het voorstel van het bestuur is om de contributie voor dit seizoen op € 50,00 te stellen. Dit is voor de YDAS leden een meevaller daar de leden de laatste jaren € 60,00 betaalden. Voor de leden van de Naslok een tegenvaller de contributie voor hun gaat met 100% omhoog. Toch gaan de leden van beide clubs akkoord.  Het oude banknr. heeft Simon inmiddels opgeheven. De nieuwe penningmeester heeft een nieuw nummer geopend.
  Dit is NL52INGB0794398626 t.n.v. Dick Elzinga Workum. Het verzoek is de contributie vóór 1 december over te maken o.v.v. contributie2018/2019 . Beide clubs hebben nog wat in kas dit staat nu samen op de nieuwe bankrekening. Een deel van het geld van de Naslok wordt besteed aan twee nieuwe sets ballen deze worden op een “veilige” plaats bewaard. Peter bestelt de sets ballen. Dus na de competitieavond de ballen op ruimen en aan Peter geven.

 6. Voorstel en vaststellen van de competitie. Ruurd stelt voor om 2 rondes  libre te spelen daarna 1 ronde 3 banden en als er nog ruimte is 1 ronde bandstoten.
  Ruurd geeft  een kleine uitleg aan de “nieuwe” leden hoe het kaartjessysteem werkt wat al jaren bij YDAS in gebruik is.

 7. Tevens doet Ruurd uitleg over het tot stand komen van de nieuwe te spelen gemiddelden.

 8. Uitwisseling. Geert heeft inmiddels al contact gehad met andere biljartclubs o.a. Nei ’t Sin Noardeinde en ook al een datum. We spelen eerst uit op 9 november. En op 30 november thuis tegen de Klameare. De vergadering gaat hier in mee. 
  De onderlinge uitwisseling komt nu uiteraard te vervallen.     De spelavond  wordt door het bestuur geüpdatet en komt te zijner tijd  nog met idee en data.
  Nu beide clubs tezamen verder gaan onder een nieuwe naam  vindt het bestuur ook dat er een verandering moet komen omtrent de bekers, voorstel is wel een algemeen kampioen wissel beker /trofee te doen en de andere bekers te laten vervallen. De algemeen kampioen prijs blijft dan in de biljartzaal en krijgt een mooi plekje. De winnaar krijgt een herinnering. Andere prijzen zullen bestaan uit waardebonnen c.q. vleesprijzen.

 9. Rondvraag. Ruurd vraagt of de notulen wederom op de website geplaatst moeten worden zodat een ieder deze kan lezen. De leden stemmen voor. Bertus en Willem krijgen deze op papier.
  Willem stelt dat het  NU weer eens tijd wordt dat hij kampioen wordt ( waar nu blijkt dat hij later op de avond 2 partijen gaat winnen en dat hij de week ervoor ook al 1tje had gewonnen) en een goede stap heeft gezet in die richting.
  Peter stelt voor om een wedstrijd polo, die we dan bij de uitwisselingwedstrijden kunnen dragen, te laten maken. Dit wordt zeer positief bij de leden ontvangen en allen stemmen hierin mee. Peter gaat dit op zich nemen hij krijgt bijval van Wim en deze zegt gelijk toe om te sponseren ook Peter en Johan zeggen toe om dit te doen. Zo blijft het  kasgeld onaangeroerd.
  Wim heeft een vraag over de aanvangstijd van 20:00 uur. Hoe streng is deze,  door werkzaamheden zal het hem niet altijd lukken om op tijd aanwezig te zijn. Hiermee hebben de andere leden geen probleem.   
  Johan vraagt of er nu een kascommissie benoemd kan worden. Jan en Peter stellen zich beschikbaar. Verder geen vragen meer.

 10. Sluiting. Voorzitter wenst tenslotte alle leden veel suc6 toe voor het komende seizoen. Hierna is de competitie 2018/2019  opgestart .
                                                                    Verslag secretaris Johan van der Goot.     

TERUG NAAR DE BEGINPAGINA